Chính sách thuế

Tháng Mười Hai 10, 2017

Điểm mới trong quy trình lập báo cáo kiểm toán doanh nghiệp

Theo đó, không như quy định cũ, Báo cáo kiểm toán sẽ được thực hiện thông qua việc Lập Dự thảo Báo cáo kiểm toán, để […]